Algemene leveringsvoorwaarden DGplant.nl

I Algemeen.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door een groothandelaar in boomkwekerijproducten (hierna te noemen "DG plant") gedane aanbiedingen en tussen DG plant en een cliënt (hierna te noemen "koper") gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan.

2. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.

II Aanbiedingen/overeenkomst.

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie van de order door DG plant op een in de branche gebruikelijke wijze.

III. Prijzen.

1. De prijzen worden in het algemeen bij acceptatie van de order vastgesteld. Zij zijn gebaseerd op de geldende dagprijzen, zoals door vraag en aanbod tot stand gekomen.

2. Afwijkende van de overeengekomen prijs (limiet) zonder voorafgaande instemming van de koper, is niet toegestaan.

3. a. De prijzen zijn af bedrijf DG plant.

b. In de prijs is omzetbelasting (BTW) opgenomen.

c. Invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair

onderzoek, kosten van laden en lossen, fust, transport, verzekering zijn niet in de prijs

inbegrepen. Deze worden apart berekend.

d. De prijzen zijn genoteerd in Euro's, tenzij op de factuur een andere valuta is vermeld.

IV. Levering en leveringstijd.

1. DG plant is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij overmacht tot een vermindering van de hoeveelheid noodzaakt.

2. DG plant is gehouden de koper van de overmacht situatie onmiddellijk mededeling te doen en is alsdan gerechtigd een geringere hoeveelheid te leveren.

3. a. Als plaats van levering geld de opslagplaats/verwerkingsruimte van DG plant.

b. Bij verzending door middel van het eigen transportmiddel van DG plant geldt, in afwijking

van het bepaalde onder a., de plaats van bestemming als de plaats van levering.

c. Bij inschakeling van een expediteur en/of transporteur geldt, in afwijking van het bepaalde

onder a., de plaats van vertrek van de ingeschakelde derde als plaats van levering.

4. Franco-levering geschiedt alleen indien en voor zover dit is overeengekomen en door DG plant is vermeld op de factuur.

5. Opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Indien de koper de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor de koper. De bestelde producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Indien echter na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de koper heeft plaats gevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht door koper te zijn geannuleerd. Alsdan is DG plant gerechtigd de betreffende producten te verkopen.

De koper is verplicht het eventuele prijsverschil ontstaan door een dergelijke verkoop, alsmede alle verdere kosten en schaden vallende aan de zijde van DG plant, voor zijn rekening te nemen.

7. DG plant behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. DG plant is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren.

V Overmacht.

1. DG plant kan in geval van overmacht na overleg met de koper de overeenkomst ontbinden, dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan.

2. Indien in geval van opschorting de levering meer dan twee dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.

3. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van DG plant, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.

VI Kwaliteit en gezondheid.

1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende boomkwekerijproducten.

2. De te exporteren producten dienen voorts te voldoen aan de fytosanitaire overheidseisen die ten aanzien van de betreffende boomkwekerijproducten in het land van invoer van kracht zijn.

Eventuele gebreken dienaangaande geven de koper geen recht op schadevergoeding of recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de koper DG plant voorafgaande aan of ten tijden van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte heeft gebracht van eventuele bijzondere fytosanitaire eisen.

VII Verpakking.

1. Verpakking geschiedt op in de bloemen en plantengroothandel gebruikelijk wijze en wordt door DG plant als goed koopman bepaald, tenzij anders is overeengekomen.

2. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.

3. Meermalige verpakkingen en ander duurzaam materiaal (kartonnen dozen, containers, stapelwagens, etc.) die in eigendom blijven van DG plant, worden eveneens tegen kostprijs in rekening gebracht en dienen te worden geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden de koper separaat in rekening gebracht.

Indien de terugzending van het materiaal in correcte staat binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt, zal creditering van de in rekening gebrachte kosten plaatsvinden, eventueel verminderd met een overeengekomen bedrag voor het gebruik.

4. Ten aanzien van duurzaam verpakkingsmateriaal (stapelwagens, containers etc.) dat aan de koper in bruikleen is gegeven, behoudt DG plant zich het recht voor om, indien retournering van het betreffende materiaal door koper niet plaatsvindt, de kosten van dit materiaal de koper alsnog in rekening te brengen en de eventuele verdere schade, veroorzaakt door het in gebreke zijn van koper, op hem te verhalen.

5. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt dit verrekend nadat het betreffende materiaal in correcte staat is geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden de koper in rekening gebracht.

6. a. voor een boxpallet rekenen wij € 20,-

b. voor een lage veenmanskist rekenen wij € 2,60

c. voor een hoge veenmanskist rekenen wij € 3,50

d. voor een maratray's rekenen wij € 0,75

e. voor een deense doos rekenen wij € 0,70

f. voor een watertray's rekenen wij € 0,65

VIII Verlading en transport.

1. Verlading en verzending moeten op doelmatige wijze geschieden.

2. Indien de koper geen transportmiddel voorschrijft, kiest DG plant voor de meest gebruikelijke wijze van transport.

3. De kosten van het transport worden de koper in rekening gebracht.

4. De verzending per eigen transportmiddel is DG plant aansprakelijk voor schade, die tot aan de aflevering van de producten bij de koper ontstaat.

5. In afwijking van het bepaalde onder 4, is DG plant, bij inschakeling van een expediteur, slechts aansprakelijk voor schade , die tot aan het overdragen van de producten aan de expediteur ontstaat.

IX Reclames.

1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elke geval binnen 24 uur na ontvangst, per telefax/email of telefoon aan DG plant te worden gemeld.

Een telefonische melding dient binnen twee dagen na ontvangst van de producten door de koper schriftelijk te zijn bevestigd.

Tevens dient door de koper c.q. ontvanger van de producten een aantekening van de klacht op de betreffende transportpapieren te worden gemaakt, zulks te bevestiging dat de klacht bestond op het tijdstip van aflevering van de producten.

2. Klachten betreffende niet zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering aan DG plant te worden medegedeeld en in ieder geval zodanig tijdig bij DG plant schriftelijk te worden ingediend dat deze in staat is de juistheid van de betreffende klachten te plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen.

3. De klachten dienen tenminste te bevatten:

a. Een uitvoerig en nauwkeurige omschrijving van het gebrek.

b. Opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door de koper afgekeurd producten identiek zijn.

4. Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

5. Na het verstrijken van boven bedoelde termijnen wordt de koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Alsdan worden reclames niet meer door DG plant in behandeling genomen.

X Aansprakelijkheid.

1. De vergoeding door DG plant van de eventueel door koper geleden schade zal niet hoger zijn de factuurwaarde van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, tenzij de koper bewijst dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de zijde van DG plant.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. DG plant wijst erop dat de producten bij verkeerd gebruik, consumptie, contact en/of overgevoeligheid kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij een mens en/of dier.

Koper heeft de verplichting deze waarschuwingen aan zijn afnemers door te geven en vrijwaart DG plant tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot bedoelde gevolgen.

XI Betaling.

1. Betaling dient te geschieden, ter keuze van DG plant:

a. Betaling Cash & Carry dient te geschieden: contant, pin of via een automatische incasso.

b. Betaling groothandel en webshop: binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. De koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

De koper mag de door hem te betalen koopprijs niet op grond van een klacht over het geleverde opschorten.

3. De koper is in verzuim door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. DG plant heeft alsdan het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een enkele mededeling aan de koper te ontbinden (uitdrukkelijk ontbindend beding).

4. DG plant is gerechtigd om bij het in gebreke blijven van de koper 1,2% rente per maand (0,04% rente per dag) in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening.

5. DG plant is tevens gerechtigd om bij het in gebreke blijven van de koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.

6. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, zijn de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten – met een minimum van 15% van de openstaande som direct opeisbaar en voor rekening van de koper.

7. DG plant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele incasso kosten of rente en zal ten alle tijden het netto factuur bedrag uitkeren.

XII Eigendomsvoorbehoud.

1. Alle geleverde producten blijven eigendom van DG plant totdat alle vorderingen van DG plant op de koper volledig zijn voldaan.

2. Zolang de producten niet zijn betaald mag de koper ze niet verpanden of op andere wijze tot zekerheid geven. In geval derden op deze producten beslag (wensen te) leggen of deze op andere wijze wensen uit te winnen dient de koper DG plant onmiddellijk hierover te informeren.

3. Bij de uitoefening van de rechten van DG plant uit het eigendomsvoorbehoud zal de koper steeds op eerste verzoek en op eigen kosten zijn volledige medewerking verlenen. De koper is aansprakelijk voor alle kosten die DG plant in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende acties moet ondernemen, als ook voor alle directe en indirecte schade die DG plant lijdt.

4. Wanneer zulks mogelijk is naar de wet van het land waarin de koper gevestigd en/of waar de producten aan de koper zijn afgeleverd geld bovendien:

a. In geval van wanprestatie door de koper heeft DG plant het recht om de geleverde producten, alsmede de mede geleverde verpakkings- en transportmaterialen, terstond tot zich te nemen en hierover naar eigen goeddunken te beschikken. Wanneer de wet zulks voorschrift impliceert dit ontbinding van de betreffende overeenkomst.

b. De koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen. Hij draagt nu reeds voor als dan alle vorderingen over die hij door DG plant op een derde verkrijgt. DG plant aanvaart deze overdracht en behoudt zich recht voor de vordering zelf te incasseren zodra de koper niet correct aan zijn betalingsverplichting voldoet.

c. De koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verwerken, al dan niet tezamen met producten die niet van DG plant afkomstig zijn.

In de verhouding waarin de producten van DG plant deel uitmaken van de tot stand gekomen zaak, verkrijgt DG plant de (mede-) eigendom van de nieuwe zaak, die de koper reeds nu voor alsdan aan DG plant overdraagt en die DG plant aanvaardt.

d. Wanneer de wet voorschrijft, dat DG plant een gedeelte van de bedongen zekerheden op verzoek moet prijsgeven in gevallen waarin deze de waarde van de nog uitstaande vorderingen met een bepaald percentage overtreffen, zal DG plant hieraan gehoor geven zodra de koper daartoe een verzoek doet en zulks uit de boekhouding van de verkoper mocht blijken.

XIII Toepasselijk recht/geschillen.

1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Geschillen met betrekking die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door de koper slechts worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter die bevoegd is in het gebied waar DG plant is gevestigd. DG plant heeft het recht geschillen voor te leggen aan zowel de bevoegde rechter in het gebied waar hij zelf gevestigd is, als aan de bevoegde rechter in het gebied waar de koper gevestigd is.

3. In afwijking van het bepaalde onder 2 kunnen DG plant en de koper overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een arbitrage-commissie, wier uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.

XIV Slotbepaling.

1. In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.

2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.